a kötelező megálló mielőtt bankot választ

Jognyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

1.1 Szerzői jogok

A bankometer.hu honlap bármely oldalának megtekintésével az alábbiakat automatikusan elfogadja a Látogató:

1.1.1. A bankometer.hu honlapon található tartalom a Bankometer Kft. (továbbiakban Kiadó) szellemi tulajdonát képezi. A Kiadó fenntart minden, az itt található tartalom bárminemű másolására, terjesztésére vonatkozó jogot.

1.1.2 A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap tartalmának vagy egy részének (szöveg, táblázat, grafika, fotó) feldolgozása és újrakiadása vagy értékesítése.

1.1.3 A honlap megtekintése díjmentes, saját használatra egyes részei saját felhasználás céljából számítógépre lementhetők, vagy kinyomtathatók, azonban ebben az estben sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

1.2 Védjegy

1.2.1 A „Bankometer” kifejezés, mint ábrás védjegy jelenleg bejegyzés alatt áll az Európai Szabadalmi Hivatal nyilvántartásába. A Kiadót a védjegyre vonatkozóan használati jog illeti meg.

1.2.2 A bankometer.hu domén bejegyzett doménnévre vonatkozóan a Kiadót használati jog illeti meg. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Kiadó, illetve a jogtulajdonos jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Kiadó kész minden szükséges jogi lépést megtenni.

2. A honlapon elhelyezett információtartalom

2.1 A bankometer.hu egy információkat szolgáltató kereskedelmi vállalkozás, amely a lakosság és a kisvállalkozások számára közvetít banki termékekre vonatkozó információt.

2.2 A honlapon az ún. alapinformációk megjelentetése a bankometer.hu által biztosított információtartalom alapvető részét képezi, ez az adott hitelintézetek számára díjfizetéssel nem jár. Az alapinformációk definícióján túlmutató adatok hirdetésnek számítanak, és megjelenítésük csak díjfizetés mellett lehetséges.

2.2.1 Alapinformáció
(i) Alapinformációnak minősül minden, a lakossági-, illetve kisvállalkozói ügyfeleket célzó banki termékekkel, illetve ezekhez szorosan köthető szolgáltatással kapcsolatos adat, hír, esemény, változás vagy akció. Ezek az információk kiemelés nélkül, objektív és banksemleges információként látnak napvilágot. Az alapinformációk attól függetlenül jelennek meg, hogy az adott hitelintézet közreműködött-e az információ összeállításában, vagy sem. Ha az adott hitelintézet ebben nem működik közre, a bankometer.hu köteles a lehető legobjektívebb információt a nyilvánosságra hozni.
(ii) A bankometer.hu csak igazolható információt jelentet meg. A megjelenés független attól, hogy az adott (objektív) információ az érintett félre nézve kedvező, kedvezőtlen vagy semleges. Az alapinformációk – a hírértéken túl – nem tartalmazhatnak ügyfélvéleményt formáló vagy véleményt befolyásoló, illetve valótlan vagy eltorzított elemeket.
(iii) Az egyes információkról sem a bankometer.hu, sem a munkatársai nem alkothatnak véleményt, beleértve a magánvéleményt is. Ugyanakkor a bankometer.hu fenntartja magának a jogot, hogy az objektív tájékoztatás céljából szükség esetén nyilvánosságra hozzon több, akár egymással szemben álló véleményt is, ez azonban nem tartozik a szűken vett tevékenységi körébe.

2.2.2. Hirdetés
(i) Hirdetésnek minősül minden olyan információ megjelentetése, mely a piac egy adott szereplőjét, elemét vagy termékét előnyös helyzetben tünteti fel, vagy azt kiemeli a többi hasonló hír közül, illetve az objektív véleményalkotáshoz szükséges további információkat – ideértve a konkurencia hasonló információit is- nélkülözi.
(ii) A hirdetés az alapinformációval ellentétben mindig a hirdető kívánalmainak megfelelően, azonban a Kiadó hirdetési stratégiájával, előírásaival összhangban jelenik meg. A hirdetésnek alkalmazkodnia kell továbbá az esetleges technikai korlátokhoz (megjelenítési méretek, grafika, felbontás, színek, stb.).
(iii) Minden hirdető számára további feltétel, hogy a hirdetés illeszkedjen a bankometer.hu színvonalához és a közízléshez.

3. Szolgáltatások

3.1 A Látogató számára egyes banki termékek vonatkozásában a honlapon elhelyezettinformációk, összehasonlítások, stb. ingyenesen hozzáférhetők.

3.2 Egyes kiemelt információtartalommal rendelkező oldalak, összehasonlítások a Látogatók által kizárólag díjfizetés ellenében vehetők igénybe („szolgáltatások”). A díjazás ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét, a díjtételeket, valamint azok megfizetésének módját kizárólag a Kiadó jogosult megállapítani, illetve a Kiadó jogosult azokat bármikor egyoldalúan módosítani.

4. Felelősség kizárása

4.1 Információszolgáltatás

4.1.1 A bankometer.hu honlap üzemeltetése során a Kiadó igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Kiadó nem vállalja a felelősséget.

4.1.2 A bankometer.hu honlap használata során a honlapon található információk megjelenítéséből, az összehasonlítás módjából, annak esetleges félreértelmezéséből eredő károkért a Kiadó nem tartozik felelősséggel.

4.1.3 A honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az azon hozzáférhető tartalom (ideértve a honlap működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Kiadó nem tartozik felelősséggel.

4.2 Honlap működéseA Kiadó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen vagy ténylegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

4.3 Linkek, hirdetések

4.3.1 A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Kiadó tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a honlapról. Ezen felül a Kiadó az általa használt linkek illetve az általuk lehívható honlapok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.3.2 A honlapon megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget. A Kiadó igyekszik körültekintően eljárni a hirdetésekkel kapcsolatban, de az azokon vállalt akciós ajánlatok, számítások (THM, EBKM, stb.) és egyéb információk valódiságáért kizárólag a hirdető alany felel.

5. Adatvédelem
A Kiadó a bankometer.hu honlap működtetése során a rendelkezésére álló eszközeivel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat.

5.1 Regisztráció

A honlap megtekintéséhez nem szükséges személyes adatok megadása, azonban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a Kiadó regisztrációhoz köti, melynek során a Látogató személyes adatainak birtokába juthat. A honlapon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

5.2 Adatok felhasználása, továbbítása

5.2.1 A bankometer.hu a birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott, illetve egyéb, a Látogatóval külön ismertetett célra használja, harmadik személy részére vagy más célra külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé, azokat biztonságos módon tárolja.

5.2.2 A Látogató azzal, hogy regisztrált a honlapon és elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglalt adatvédelmi szabályokat, tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy egyes személyes adatait, úgy mint név, email cím, telefonszám, a Kiadó továbbítsa azon hitelintézeteknek, vagy egyéb pénzügyi intézményeknek, amelyek termékei – a Látogató által specifikált körülményekre és elvárásokra figyelemmel – a Látogató számára a legkedvezőbbnek bizonyulnak.

5.3 Személyes adatnak nem minősülő információk

5.3.1 A bankometer.hu a honlapon található információkhoz való hozzáférést, illetve szolgáltatásainak nyújtását bizonyos esetekben kérdőívek kitöltéséhez kötheti, amelyek a Látogatóra vonatkozó, demográfiai, szociológiai jellegű, azonban személyes adatnak nem minősülő információt nyújtanak a Kiadó számára, az érintett Látogató azonosítására nem alkalmas módon.

5.3.2 A fenti pontban körülírt módon gyűjtött adatokat a Kiadó az érintett Látogató külön hozzájárulása nélkül is tárolhatja, illetve kereskedelmi célra felhasználhatja.

5.4 Technikai adatok

5.4.1 A honlap felkeresése során a személyi adatok mellett egyéb technikai adatok is rögzítésre kerülnek, amelyek kizárólag a felhasználók informatikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe, böngészőjének típusa, egyes cookie információk, milyen webcímről érkezik. Ezeket a személyesnek tekinthető (de nem személyi) adatokat a Kiadó kizárólag statisztikai célokra használja fel, és tárolja. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak, és eljárásukat megfelelően igazolják.

5.4.2 A bankometer.hu honlap használata során olyan, a helyes működést biztosító szabványos elemek (scriptek, cookie-k és kiegészítők /plugin-ok/) kerülhetnek az Olvasók számítógépeire, amelyek a felhasználók internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmiféle károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkeresés elhárításra kerül.

5.5 Biztonsági követelmények

5.5.1 A honlap megtekintésével a felhasználó és a Kiadó távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Kiadó részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé.

5.5.2 Ennek megfelelően a Kiadó az adatvédelmi jogszabályok hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez a honlapot elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a birtokába jutott személyes adatokat és egyéb információkat üzleti titokként köteles kezelni.

6. Jogi Nyilatkozat módosítása
Amennyiben a jelen dokumentumot a Kiadó a jövőben módosítaná, a változásokat a honlapon megfelelően közzéteszi és a módosításra a honlap látogatóinak figyelmét felhívja.