a kötelező megálló mielőtt bankot választ

A bankszámlavezetésről

Amit a bankszámlavezetésről tudni érdemes:

 

1.1 Folyószámla

A folyószámla végigkíséri az egész emberi életpályát, a mindennapi élet költekezéseitől kezdve a hitelfelvételen keresztül a megtakarításig. A folyószámla gyakorlatilag a mindennapi élet pénzügyi menedzselésére szolgál. Mivel a hitelintézetek a folyószámla egyenlegére nagyon alacsony kamatot fizetnek, ezért nem célszerű azon folyamatosan nagyobb összegű egyenleggel rendelkezni. Folyószámlával idő és pénz takarítható meg, mivel nem külön, egyedileg kell rendezni a különféle kiadásokat, a folyószámlán elhelyezett pénz biztonságban van, s a rendelkezésre álló szabad pénzeszköz – szintén utánjárás nélkül – könnyen és gyorsan befektethető.

A számlanyitás a bank és az ügyfél kapcsolatának rendszerint az első lépése, a bankszámlaszerződés az ügyfél és a hitelintézet kapcsolatának alapja. A bankszámlaszerződéssel a bank kötelezettséget vállal arra, hogy a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít, a számlatulajdonost a tranzakciókról és a számla egyenlegéről értesíti.

A bankszámlaszerződés megkötésének szabályait a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 529. §-a rögzíti. Ennek értelmében a “bankszámlaszerződéssel a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti. A hitelintézet a számlára befolyó pénzeszközöket használhatja. A számlakövetelés kimerülése a bankszámlaszerződést nem szünteti meg.”

Bizonyos estekben pénzügyi tranzakció csak bankszámlára teljesíthető, így Magyarországon a közalkalmazottak és a köztisztviselők csak bankszámlára kaphatják meg fizetésüket, illetve az egyetemisták az ösztöndíjukat, illetve a diákhitel igényléséhez is folyószámla szükséges, s a vállalkozókat törvény kötelezi a bankszámla megnyitására.

A magyarországi pénzügyi kultúra a folyószámlák területén jelentősen elmarad a fejlett országokétól: nálunk banki becslések szerint a felnőttek közül mintegy 2 millióan egyáltalán nem rendelkeznek bankszámlával, míg a fejlett országokban rendkívül ritka, ha egy felnőtt nem rendelkezik folyószámlával.

A folyószámla akár egy nyitott könyv mutatja a banknak az ügyfelet, megismerhetők általa az ügyfél fizetési szokásai. A bankszámlaszerződés keretében a bank az ügyfélről olyan ismereteket szerezhet meg – pl. személyes adatok, vásárlási és pénzköltési szokásai, hitelállomány nagysága -, melyek szigorúan személyes és bizalmas információknak, ún. banktitoknak minősülnek. A hitelintézeteket törvény kötelezi ezen információk megőrzésére. A banktitok előírások megsértése bűncselekménynek számít és akár szabadságvesztéssel is sújtható. Ugyanakkor vannak olyan, a törvényben tételesen meghatározott esetek, amikor a bankok más hatóságok eljáráshoz (pl. APEH, rendőrségi nyomozás, hagyatéki eljárás) kötelesek az ügyfelek bankszámláinak adatait megadni.

A hitelintézet a számlatulajdonosokat a bankszámlán történt terhelésekről, illetőleg jóváírásokról köteles írásban – vagy külön megállapodás alapján más módon (pl. elektronikus úton) – bankszámlakivonattal értesíteni. A bankszámlakivonatnak a bankszámlán végrehajtott műveletek azonosításához szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell. A lakossági folyószámlákon végbement tranzakciókról legalább havonta kell számlakivonatot készíteni. A bankszámlakivonatot mindig meg kell őrizni, mert csak ezzel lehet hitelesen igazolni egy adott tranzakció megvalósulását, illetve kifogásolni bármely tranzakciót.

 

1.2 Bankszámlanyitás

A pénzmosás elleni jogszabályi előírások egyik legfontosabb eleme, hogy anonim módon vagy nem valós névvel senki sem nyithat bankszámlát. Ebből kifolyólag a hitelintézetek törvényi kötelezettsége a folyószámla megnyitása előtt az ügyfél azonosítása és személyes adatainak rögzítése. A törvény nem írja elő, hogy a banknak hogyan kell az ügyfelei adatait rögzíteni, de ez sok esetben fénymásolással történik, melyet általában az ügyfélnek is hitelesítenie kell aláírásával. Az azonosítási kötelezettség nem csak a számlanyitásra és szerződéskötésre, hanem a nagyösszegű készpénzes vagy szokatlan tranzakcióra is vonatkozik.

A bankszámlaszerződés formája és tartalma bankról-bankra változhat, azonban vannak bizonyos törvény által előírt elemei:

 • a szerződő felek (a számlát vezető hitelintézet és a számlatulajdonos) pontos megnevezése,
 • a számlaszerződés megkötésének időpontja,
 • a számla feletti rendelkezéssel kapcsolatos adatok,
 • a megbízások benyújtásának szabályai,
 • a számlatulajdonost megillető kamatok, a hitelintézet által felszámolt jutalékok, költségek mértékét, illetve ezek elszámolási módja,
 • a hitelintézet felelőssége,
 • vegyes rendelkezések (a szerződésben nem részletezett kérdésekben irányadó törvényeket, rendelkezéseket, a szerződés felmondásának szabályait stb.).

Nem szokott szerepelni a szerződésben, de annak elválaszthatatlan részét képezi az általános szerződési feltételek, az üzletszabályzat és – a díjak és jutalékok tekintetében – a mindenkori banki hirdetmény is. Ezeket a bank köteles az ügyfelei rendelkezésére bocsátani: általában a bankfiókban hozzáférhető, illetve a bank honlapjáról is letölthető.

 

1.3 Bankszámlaszám

A bankszámla nyitásakor az ügyfél kap egy bankszámlaszámot is, mely minden pénzügyi tranzakció végrehajtásához szükséges. A bankszámlaszám 16 vagy 24 számjegyből áll: az első nyolc szám azonosítja a bankot és fiókját, míg a második nyolc az ügyfelet, az utolsó nyolc számjegy pedig (ha van) a technikai ellenőrzést szolgálja. Magyarország Európai Uniós csatlakozásával, minden Magyarországon bankszámlával rendelkező ügyfél egy egységes, az EU egészére érvényes bankszámla azonosítószámot is kapott, ez az ún. IBAN (International Bank Account Number). Az IBAN szám megkönnyíti és meggyorsítja a nemzetközi fizetési ügyletek lebonyolítását, ezért az Unión belüli pénzügyi tranzakciókhoz minden esetben meg kell adni a partnerszámlák IBAN számát is. Az IBAN szám annyiban különbözik a hazai bankszámlaszámtól, hogy a hazai bankszámlaszám elé bekerül Magyarország (HU) és az adott magyar bank uniós azonosítója. Az IBAN számot bankszámla nyitáskor a bankszámlaszerződés tartalmazza, ezt követően a bankszámlakivonaton is feltüntetésre kerül. Az interneten pedig több helyütt is általános IBAN-kalkulátort is találunk.

 

1.4 Alapvető szolgáltatások

Ahogyan azt már említettünk a bank a bankszámlaszerződésben kötelezettséget vállal a számlatulajdonos pénzének nyilvántartására és kezelésére és pénzforgalmi szolgáltatások teljesítésére. Legyen szó bármilyen folyószámláról, a hozzá kapcsolódó alapvető pénzforgalmi szolgáltatások a következők:

 • készpénz kifizetés és befizetés a számláról, illetve a számlára;
 • átutalási megbízások teljesítése;
 • átutalás fogadása a számlán (jóváírás);
 • beszedési megbízások teljesítése.

A bankok általában nem csak folyószámlát, hanem teljes körű szolgáltatást nyújtanak a számlatulajdonosnak. Az alapvető pénzforgalmi szolgáltatásokon kívül hagyományosan a bankszámlákhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások a következők:

 • számla egyenlegéből adott összeg lekötése;
 • a számlához meghatározott folyószámla-hitelkeret biztosítása;
 • bankkártya;
 • hitelkártya;
 • limitfigyelés;
 • SMS-értesítés a kártyahasználatról, illetve a folyószámla tranzakcióiról;
 • utasbiztosítás;
 • elektronikus és telefonos bankszolgáltatások.

1.4.1 Készpénz be- és kifizetés

A számláról, illetve számlára történő készpénzes ki- és befizetés kétféleképpen történhet: egyrészt a bankfiókban, másrészt ATM-en keresztül. Előbbi esetében az ügyfél a fiók pénztárából kapja meg, illetve fizeti be a pénzt. A készpénzfelvételhez a jogosultságot személyazonosító irattal vagy bankkártyával és PIN kóddal kell igazolni. Készpénzbefizetéshez a bankszámlaszámra és a befizető személyazonosságának igazolására van szükség. Az ATM-en keresztül történő ki- és befizetéshez minden esetben szükség van bankkártyára és a PIN kódra. A bankfiókban történő eljárás általában költségesebb, mint az ATM-en keresztül bonyolított készpénzforgalom.

A bankfiókban bonyolított készpénzes ügyleteknél többféle díjszámítási módot szoktak alkalmazni a bankok:

 • csak fix díj felszámolása, ekkor függetlenül a ki- vagy befizetett összegtől meghatározott összeget (pl. 150 forintot) kell fizetni a tranzakció után;
 • alacsonyabb fix és egy, a felvett összeg nagyságától függő változó díj felszámítása (pl. 50 Ft + 2‰);
 • a felvett összeg nagyságától függő változó díj felszámítása egy minimumdíj meghatározásával (pl. 2‰, de minimum 50 Ft), vagyis ha kisebb összeget vesz fel az ügyfél, a minimum díj akkor is elszámolásra kerül.

A más bank vagy külföldi ATM automatából történő pénzfelvétel díjszámítása hasonlóképpen történhet, mint a saját ATM esetében, de általában magasabb a felszámolt díj.

1.4.2 Átutalás

Az átutalás típusa szerint ismerünk eseti, állandó és csoportos átutalási megbízást. Az eseti átutalási megbízás keretében a számlatulajdonos egyszeri átutalásra ad megbízást a banknak. Az eseti átutalás nemcsak azonnali lehet, hanem határidős (vagy értéknapos) is, amikor az ügyfél egy későbbi, meghatározott napon történő átutalással bízza meg a bankját (például 10-én megbízza a bankot, hogy 15-én utaljon át a Mézes Kft. részére 10.000 Ft-t).

Az állandó átutalási megbízás egy olyan felhatalmazás, mely alapján a bank rendszeresen (minden hónap egy adott napján) egy adott, azonos nagyságú összeget automatikusan átutal a folyószámláról a megadott kedvezményezett számlájára. Például a társasházi lakás közös költségét állandó átutalási megbízással teljesíthetjük: minden hónap 5-én a bank átutal a 15.500 Ft-t bankszámlánkról a társasház bankszámlájára.

Jellemzően vállalkozások használják relatíve kisösszegű, de nagy számú fizetések esetén, mint például a munkabérfizetés, a csoportos átutalási megbízást. A csoportos átutalási megbízással kötelezett (pl. a munkáltató) megbízza a számlavezető hitelintézetét, hogy a megjelölt napon bankszámlájáról a megbízási jegyzékben felsorolt jogosultak (pl. a munkavállalók) bankszámlája javára a felsorolásban meghatározott pénzösszegeket utalja át. Ez azt jelenti, hogy egy megbízás több bankszámlára történő átutalásra vonatkozik.

Az átutalást többféle módon is kezdeményezhetjük. Egyrészt adhatunk a bankfiókban papír alapú átutalási megbízást, vagy telebankon, illetve az internetbankon keresztül is.

Az átutalások fogadását, azaz a jóváírást a bankok általában ingyen végzik ügyfeleik számára. Ugyanez nem mondható el az átutalások indítására, ahol kétféle díjszabási eljárás létezik: a tisztán fix díjas, illetve a fix és változó díjból álló. Az átutalásoknál jellemző, hogy változó díjat is alkalmazó bank megszab egy minimális és/vagy egy maximális átutalási díjat: egyrészt bármilyen kis összegű átutalás esetében felszámítja a bank a minimális összeget; másrészt pedig ez biztosítja, hogy nagy összegű átutalás esetén se fizessen az ügyfél a maximális díjnál magasabb összeget a tranzakcióért.

Az internetbankon keresztül adott megbízás díja általában a legkedvezőbb, míg a bankfiókban papír alapon adotté a legmagasabb. Egyes bankok kondíciós listáiban jelentős lehet a különbség a bankon belüli és a bankon kívüli átutalások díjai között.

1.4.3 Beszedési megbízás

A beszedési megbízás (inkasszó) jellemzően a szolgáltatói díjak, például a közüzemi számlák, biztosítási díjak, rendszeres fizetésére alkalmas szolgáltatás.

A beszedési megbízások három típusát különböztethetjük meg:

 • Azonnali beszedési megbízást jogerős hatósági (pl. adótartozás vagy meg nem fizetett gyermektartásdíj kivetése) határozatokból eredő fizetési kötelezettség rendezésére használják. Ezt a típusú beszedési megbízást a kötelezett nem kifogásolhatja, így bankja mindenképpen teljesíteni fogja a kifizetést, kivéve, ha az ügyfél számláján nem áll rendelkezésre a megfelelő fedezet.
 • Határidős beszedési megbízás kezdeményezése esetén a számlatulajdonos a meghatározott határideig (pl. 8 nap) kifogással élhet a beszedés ellen, majd amennyiben ez nem történik meg, a bank teljesíti a megbízást.

Csoportos beszedés lehetővé teszi a rendszeres fizetéseket fogadó számlatulajdonosok- például a közüzemi szolgáltatók vagy biztosítótársaságok -számára, hogy követeléseiket a kötelezettek bankszámláiról automatizált folyamatban szedjék be. A beszedés a fizetésre kötelezett számlatulajdonos felhatalmazásán alapul, melyben feljogosítja bankját arra, hogy a követelt összeggel megterhelje a számláját. Annak kivédésére, ha valamelyik közüzemi szolgáltató számlázási hibájából kiemelkedően nagy összeggel terhelődjön meg a folyószámla, célszerű és javasolt limitálni a szolgáltatóknak fizetendő összeget. A csoportos beszedési megbízásra szigorú előírások vonatkoznak, lebonyolításának szabályai rögzítettek, ám a díjak előírás hiányában bankonként változó lehet. A csoportos beszedési megbízásokra jellemzően a bankok fix díjat számolnak fel.

 

1.5 Kommunikáció a bankkal: call center, mobilbank és internetbank

Magyarországon is egyre többen döntenek az elektronikus csatornák használata mellett mindennapi pénzügyeik kezelésekor alacsony költségük és a gyors ügyintézés lehetősége miatt. Az elsődleges kapcsolattartás színhelyei azonban még mindig a bankfiókok, melyek eltűnése nem valószínű, mert az ügyfelek valószínűleg mindig igényelni fogják a személyes kapcsolatot, sőt manapság a bankfiókok már nem is a mindennapos ügyintézés, hanem sokkal inkább a személyes tanácsadás helyszíneivé válnak.

1.5.1 Call center

A bankok telefonos, call center szolgáltatásai révén a számlatulajdonosoknak lehetőségük van arra, hogy bármikor információt kérjenek bankjuktól, illetve bankszámlájukkal kapcsolatos szolgáltatások egy bizonyos körét is igénybe vehetik telefonon. Ehhez szerződést kell kötni a bankkal, melyet vagy a bankfiókban személyesen vagy levélben lehet megtenni. A szerződésben rögzítik, milyen funkciókat használhat az ügyfél telefonon keresztül. A szolgáltatás elnevezése bankról bankra változhat: call-center, telebank, bankvonal stb. Külső felhasználók a call centeren keresztül – szerződéskötés nélkül – általános információt (pl. banki termékekről és üzleti szolgáltatásokról, kondíciókról, akciókról, fiókhálózatról, nyitva tartásról) kérhetnek a banktól.

A call centernek három típusa létezik:

 • gépi hangos;
 • élő hangos;
 • ezek kombinációja (a gépi hangos szolgáltatásból az élő hangosba lehet kapcsolni).

A gépiesítésnek köszönhetően sok egyszerű, szabványosítható kérdés – például a kondíciókkal, akciókkal, új szolgáltatásokkal kapcsolatban – megválaszolható egy számítógép segítségével. A gépi hangos szolgáltatás esetén előre rögzített üzenetek segítségével tájékozódhat az ügyfél, anélkül, hogy várnia kellene a telefonos ügyintéző kapcsolására. A telefonbillentyűk lenyomásával kérhet információt, a bank „válasza” a kikeresett digitális információk hangformára alakításával történik. Ezt a szolgáltatást bárki elérheti a nap 24 órájában.

Az élőhangos telefonos szolgáltatás a nap 24 órájában hívható és segítségével egy ügyintézőn keresztül kérhetünk tájékoztatást a banki szolgáltatásokról vagy a bank ügyfelei esetében intézhetőek a számlával kapcsolatos teendők. A telefonos szolgáltatás előnye, hogy általa elérhetőek ugyanazok a szolgáltatások, amik egy bankfiókban, mégis megspórolható az utazás és a várakozás. A telefonos ügyintézéssel kapcsolatos visszaélések ellen az azonosítók és kódok mellett az is védelmet jelent, hogy az összes ilyen hívást rögzíti a bank, így később visszakereshetőek.

1.5.2 Mobilbanki szolgáltatások

Magyarországon mobiltelefon elterjedtségse miatt folyamatosan terjed az m-commerce (magyarul m-kereskedelem), azaz a mobiltelefonos kereskedelem, nem csak a bankok között. A szolgáltatók közül egyre többen kínálnak mobiltelefonos vásárlási lehetőséget fogyasztóiknak, ma már nem jelent problémát a mozijegy vagy a parkolási díj ily módon történő kifizetése sem. A telefon SIM kártyájának segítségével történik a fizetés. A kereskedő SMS-t küld a vásárló telefonjára, aki elektronikus aláírásával igazolja a vásárlás megtörténtét, majd a vásárlás összege átkerül az eladó számlájára. A jövőben akár az is elképzelhető, hogy SIM kártyák bankkártyaként is funkcionálhatnak, hiszen a rajtuk található chip képes azokat az információkat tárolni, amiket a bankkártya mágnescsíkja vagy chipje.

A WAP-os vagy internet kapcsolattal rendelkező telefonok esetében az elérhető szolgáltatások köre tovább bővül: a számlatulajdonos elérheti az internetbankot és azon keresztül átutalásokat indíthat, lekötheti pénzét vagy éppen autópálya matricát vásárolhat.

1.5.3 Internetbanki szolgáltatások

Az internet elterjedését kihasználva ma már szinte minden magyarországi banknál intézhetik a számlatulajdonosok pénzügyeiket az internetbankon keresztül. Az ügyfél saját számítógépéről az interneten keresztül tart kapcsolatot a banki számlavezető rendszerrel. Az internetes bankszolgáltatás igénybe vétele estén nincs szükség szoftver telepítésre, csak egy internetes böngészőre, mellyel a bankok holnapján elérhető virtuális bankkal kapcsolatot lehet teremteni. Ha a számlatulajdonos rendelkezik internetes hozzáféréssel, akkor ez számára nem jelent pótlólagos beruházást.

A bankok az internetbanki szerződésben rögzítik az igénybe vehető szolgáltatások körét, amelyek az alábbiak lehetnek:

 • információnyújtás (árfolyamok, banki kondíciós listák, termékismertetők stb.);
 • bankszámla információk (számla adatai, számlakivonat, számlatörténet, személyes adatok)
 • bankszámla műveletek
  • egyszeri átutalás (egyszeri átutalás indítása, bankközi azonnali átutalás, postai kifizetési utalvány)
  • rendszeres átutalás (állandó átutalási megbízás, csoportos beszedési megbízás indítás,/lekérdezés/ megszűntetés)
  • lekötött betétek (lekérdezés, új lekötés indítása, betétfeltörés)
  • online vásárlás (autópálya matrica, mobiltelefon egyenleg feltöltése)
  • postai csekk befizetése
 • bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások (aktiválás, letiltás, limit beállítás)
 • hitelkártya műveletek (számlainformációk, online vásárlás, tranzakciók, rendszeres átutalások)
 • hiteligénylés (pl. folyószámlahitel)
 • értékpapír műveletek (lekérdezések, megbízások)
 • levelezés a bankkal

A virtuális bankoknak kulcskérdése a biztonság, hiszen az internet nyilvános háló, ami a legnagyobb előnye, de egyben a legnagyobb hátránya is. A biztonságot ma már az adatcsere szabványosított volta és a beépített biztonsági eszközök, mint például az SMS-ben kapott aláírási kód garantálja. A bank bizonyos, előre meghatározott összeg feletti tranzakciók kezdeményezésekor (közvetlenül a tranzakció indításakor) a megadott mobiltelefonszámra automatikusan SMS-ben kódot küld, amellyel az internetbankon keresztül megerősítheti az ügyfél a tranzakció kezdeményezését. Jelentősen növeli a biztonságot a token használata is. A token egy mindig változó kódot generáló kis szerkezet, mely a bank felé továbbítja a kódot, s minden egyes tranzakciónál más-más, az új generált kódot kell beütni. Az internetes „bankolás” biztonságáért az ügyfél is felelősséggel tartozik, így például nagyon fontos a számítógép rendszeres vírus ellenőrzése is.

Az utóbbi években terjedt el ez internetes csalási kísérlet, melynek lényege, hogy több száz ezer e-mail címre egy bank nevében értesítést küldenek, s kérik, hogy a csatolt linken lépjenek be a bank honlapjára. Az üzenethez csatolt link nem a bank honlapja, hanem annak imitált másolata, és vagy a honlapra történő belépésnél vagy üzenetben kérik az ügyfél azonosítóját és kódját. A bűnözők célja, hogy ezzel megszerezzék az ügyfél internetbanki belépéséhez szükséges adatait, ezért hívják adathalászatnak. Nagyon fontos a csalás felismerésében, hogy egy bank sem a honlapnál, sem üzenetben, sem egyéb más módon PIN kódot, azonosítót soha nem kér.

 

1.6 Banki célcsoportok

A bankok külön figyelmet fordítanak számukra fontos társadalmi szegmensekre annak érdekében, hogy az adott szegmens jellemzőinek megfelelő számlakonstrukciókat, termékeket, szolgáltatásokat alakítsanak ki. Jelen pontban néhány ilyen szegmensről szólunk részletesebben.

1.6.1 Diákok

Bár Magyarországon önállóan folyószámlát csak 18 év feletti személy nyithat, szinte mindegyik banknál nyitható gyermekek és középiskolások számára is számla. Ebben az esetben a szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a számlanyitáshoz. Ezeket a számlákat junior számlának hívják, s megnyitásuk után – egyedi szülői jóváhagyás nélkül – szinte minden normál folyószámlához kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás igénybe vehető, úgy mint bankkártya, mobil- és internetbank, átutalás, készpénzfelvétel, megtakarítás stb.

Magyarországon több bank is kedvezményes számlavezetési szolgáltatást nyújt a diákok – általában 14 és 26 év közötti hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali tagozatos tanulók – számára. A kedvezmény több módon is megjelenhet: ingyenes számlavezetés, a tranzakciók után alacsonyabb díjat felszámítása, kedvezményes egyéb szolgáltatások (pl. SMS értesítő, internetbank, utasbiztosítás, stb.).

A bank számára ennek a szegmensnek a megnyerése azért fontos, mert a fiatalkori bankkapcsolat jellemzően megmarad, azaz ha egy diák már a középiskolás évei alatt számlát nyit egy banknál, és elégedett a banki szolgáltatásokkal, akkor valószínűleg később is, a továbbtanulás, az egyetem alatt, majd fiatal pályakezdőként is az adott banknál vezet majd folyószámlát.

A diák, illetve junior számlacsomagok igénylésekor a tulajdonoson (gyermek, diák) kívül megjelölhető még a számla felett rendelkezőként más személy is, jellemzően a szülő, aki ennek segítségével nyomon követheti, hogy gyermeke hogyan használja pénzét. 14-18 év között a diákigazolvány vagy a hallgatói jogviszonyt igazoló egyéb dokumentum bemutatása mellett minden esetben szükség van a törvényes képviselő jelenlétére és hozzájárulására a bankfiókban a számlanyitáskor.

1.6.2 Pályakezdők

Pályakezdők esetében a bank elsődleges motivációja a pályakezdő fiatal ügyfél hűségét növelése valamilyen speciális pályakezdő számlacsomag összeállításával. Sok esetben ez azt jelenti, hogy a korábban (diák ügyfélként) megadott kedvezmények egy része továbbra is jár az ügyfélnek, azonban jellemző az is, hogy az új életstílushoz jobban kapcsolódó termékeket/szolgáltatásokat kínál fel a bank kedvezményesen (pl. magánnyugdíjpénztári szolgáltatások, lakásvásárlás elősegítése, előtakarékosság, kedvező hitelkonstrukciók, internet banki szolgáltatások, stb.).

1.6.3 Nyugdíjasok

A nyugdíjasok korosztályába lépve az ember jövedelme általában jelentős mértékben csökken, így elkezdik felélni megtakarításaikat. Nyugdíjuk révén még mindig rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, melyet bankszámlájukon tudnak elhelyezni, így nem kerülnek ki a bank látószögéből, de lehetőségeik és életritmusuk változása miatt bankolási szokásaik megváltoznak, illetve csökken a hajlandóságuk a korábban használt szolgáltatások igénybevételére a korábbi áron. Sok esetben a számlavezetési díj elengedése jelenti a legnagyobb kedvezményt, de megjelennek olyan engedmények is, mint például havonta egy csoportos beszedési megbízás vagy ATM-es készpénzfelvétel díjmentessége.

1.6.4 Egyéni vállalkozók

Élete során egyre több ember kezd saját vállalkozásba egyéni vállalkozóként. A magyar jogszabályoknak megfelelően minden vállalkozásnak, így az egyéni vállalkozóknak is rendelkeznie kell pénzforgalmi számlával. A bankok egyedi csomagokat hoztak létre az egyéni vállalkozók számára, melynek díjai némileg magasabbak, mint a lakossági számláké, azonban alacsonyabbak, mint egy nagyobb, bonyolultabb pénzügyekkel rendelkező vállalat számára kínált számla díjai.

Sokszor a bankok a vállalkozói számla mellé kedvezményes vagy akár ingyenes lakossági számlát is ajánlanak. Ez egyrészt a kedvezmény miatt előnyös, de az sem elhanyagolandó, hogy a bankon belüli tranzakciók jóval kevesebbe kerülnek, a bankok közöttiekhez képest.

1.6.5 Kiemelt ügyfelek

A kiemelt ügyfelek számára, akiknek jövedelmi és vagyoni körülményeik lehetővé teszik, a bank privát banki (vagy más elnevezéssel magánbanki) szolgáltatásokat nyújt. Ezek a számlatulajdonosok bankjuktól kiemelkedő figyelmet kapnak pl. dedikált tanácsadó személyében, aki elősegíti a nagyobb összegű, összetettebb tranzakciók lebonyolítását, valamint jellemzően napi pénzügyek intézésén túl megtakarításaik és vagyonuk kezelését is vállalja. Ez a klasszikus a private banking: az ügyfél vagyonát és annak kezelését teljes egészében a nála jóval tapasztaltabb szakemberekre bízza.

A private banking üzletágban igen fontos a bank és az ügyfél személyes kapcsolata és a bizalom, éppen ezért ezek az ügyfelek nem, vagy igen ritkán váltanak bankot. Mivel minden ügyfél különböző, ezért a magánbankár legfontosabb feladata az ügyfél igényeinek, céljainak és aggályainak megértése és az ezeknek legjobban megfelelő befektetési stratégia meghatározása, beleértve az adózással és az örökösödéssel összefüggő kérdéseket is.

 

1.7 Számlacsomagok

A bankok ügyfeleiknek, azok meghatározott csoportjainak számlacsomagot szoktak kínálni, amely több szolgáltatást is magába foglal, így próbálja teljeskörűen kiszolgálni az ügyfelet.

A szolgáltatások után felszámolt díjakban – mint ahogy azt az előző részben láttuk – nagy különbség lehet bankok között. Emiatt érdemes a bankválasztás előtt átgondolni pénzügyi viselkedésünket, szokásainkat. Attól függően, hogy az ügyfél pénzügyi tranzakciói, fizetési szokásai milyen típusúak (csak készpénzfelvétel, átutalás, vásárlás), gyakoriak (havi, heti, napi, rendszeres, egyedi) és összegűek, milyen csatornán (bankfiók, telefon, internet) keresztül történnek, más és más szolgáltatás-csomag lehet megfelelő az ügyfél részére. Az ügyfélnek törekednie kell arra, hogy a hitelintézetek által kínált konstrukciók közül a számára legmegfelelőbbet válassza.

A magyarországi bankok általában több bankszámlacsomagot is kínálnak ügyfeleik számára, melyek díjszabása nagymértékben eltérő lehet.

A bankok közötti választásban a költségek mellett mindenképp fontos szempont lehet a kényelem. Minden ember számára más és más szempontok fontosak annak eldöntésekor, melyik bank szolgáltatásai jelentik számára a legnagyobb kényelmet. Valaki a fejlett és jól működő elektronikus szolgáltatásokat, van, aki a sűrű ATM hálózatot és van, aki a bankkártya mellé járó utasbiztosítást értékeli többre.

Akár a költségeket, akár a kényelmet vizsgáljuk, mindenképpen meg kell jegyezni, hogy sok pénzt és időt takaríthatunk meg azzal, ha tudatosan választjuk ki, melyik bank mely számlacsomagjának szolgáltatásai a legkedvezőbbek számunkra!
Az ismertető anyagot a

 

készítette.